Gracious Manners

Algemene voorwaarden

 

1.     Toepassingsgebied

Deze voorwaarden zijn  steeds van toepassing op elke overeenkomst (voor het geven & uitvoeren van belevingen, lezingen, lessen, cursussen, workshops, trainingen, events – niet limitatief, in de rest van het document “activiteit” genoemd) die tussen Gracious Manners en de klant gesloten wordt.

 

De klant verklaart deze voorwaarden te kennen en aanvaardt deze zonder enig voorbehoud. Er kan alleen bij schriftelijke overeenkomst vanaf geweken worden. In dat geval primeren de afwijkende bijzondere voorwaarden vermeld in de overeenkomst op deze algemene voorwaarden. Het sluiten van een overeenkomst met Gracious Manners leidt tot de aanvaarding van deze algemene en eventueel bijzondere voorwaarden, die primeren op eventuele afwijkende algemene voorwaarden van de klant.

 

Gracious Manners behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige overeenkomsten. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien een lopende overeenkomst wordt verlengd, zullen de nieuwe algemene voorwaarden meegedeeld worden aan de klant zodat zij van toepassing zijn vanaf het ogenblik van verlenging.

 

2.     Bedrijfsgegevens

Gracious Manners is de handelsnaam waarmee Isabelle Coppens handel drijft, met ondernemingsnummer 0737.604.133 en gevestigd  te Fabrieksstraat 24, 1930 Zaventem.

 

3.     Vergoedingen

Alle tarieven (prijzen) zijn steeds exclusief BTW tenzij specifiek vermeld.

Een bijkomende km-vergoeding (0.45€/km) wordt toegepast voor verplaatsingen meer dan 15 km vanuit Zaventem. Indien toepasbaar, wordt dit reeds vermeld in het voorstel of offerte. 

 

De facturatie gebeurt steeds op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

 

Indien het totale tarief wordt uitgedrukt in een tarief per persoon (met steeds een geldend minimumtarief), dient ten laatste 10 dagen voor het plaatsvinden van de activiteit het aantal personen bevestigd te worden, wat dan het finale tarief vastlegt. Indien er uiteindelijk meer personen deelnemen aan de activiteit, zal voor deze personen alsnog het tarief per persoon worden aangerekend.

 

Indien het totale tarief hoger is dan 500€, zal na het tot stand komen van de overeenkomst een voorschot worden gefactureerd van 30%.

 

Additioneel gemaakte kosten direct gerelateerd aan de activiteit (parkingkosten, restaurant- en hotelkosten – niet limitatief) worden afzonderlijk gefactureerd.  

 

4.     Voorstellen & Offertes

Voorstellen en offertes gemaakt door Gracious Manners zijn geldig tot 3 weken na het verzenden ervan, of tot aan de specifiek vermelde datum in het voorstel of offerte. Indien er geen overeenkomst tot stand komt hiervoor, kunnen de voorwaarden en tarieven worden aangepast.

 

5.     Tot stand komen van de overeenkomst

De inhoud van de activiteiten wordt beschreven op de website (www.graciousmanners.be) en/of uitgewerkt zoals samen met de klant overeengekomen.

 

Als “event” wordt beschouwd alle activiteiten zoals beschreven op www.graciousmanners.be/events op een vooropgestelde datum en waarvoor er individueel of met meer personen vooraf wordt ingeschreven, al dan niet aansluitend bij een grotere groep.

 

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een bevestigingsmail wordt gestuurd door Gracious Manners.  Specifiek voor events zal een bevestigingsmail verstuurd worden na ontvangst van de betaling.

 

6.     Annulering & Verplaatsing

Voor alle activiteiten, met uitzondering van events, gelden de volgende voorwaarden:

Het tarief wordt vastgelegd op moment van het sluiten van de overeenkomst. Indien dit wordt uitgedrukt per persoon, wordt het finale tarief ten laatste 10 dagen voor de activiteit vastgelegd (zie Vergoedingen). Indien het aantal personen in de 10 dagen voor de activiteit zou verminderen, blijft het finale tarief van toepassing. Indien het aantal personen in deze 10 dagen alsnog vermeerdert, wordt voor het aantal additionele personen het tarief per persoon gefactureerd.

 

Indien de klant de activiteit wil annuleren of verplaatsen, dient dit zo snel mogelijk gemeld te worden via mail (contact@graciousmanners.be). Deze annulering of verplaatsing is enkel geldig wanneer de ontvangst ervan bevestigd wordt door Gracious Manners.

 

Bij annulering tot uiterlijk 35 dagen voor de activiteit, worden er geen kosten (met uitzondering van het eventuele voorschot) in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 35 dagen voor de activiteit wordt 80% van het afgesproken tarief (of 100% van het minimumtarief in geval het tarief wordt bepaald in functie van het aantal personen) gefactureerd.

Bij verplaatsing tot uiterlijk 35 dagen voor de activiteit, worden er geen kosten (met uitzondering van het eventuele voorschot) in rekening gebracht. Bij verplaatsing vanaf 35 dagen wordt een kost van 250€ gefactureerd, waarvan 50€ in vermindering wordt gebracht bij de afrekening van de verplaatste activiteit. Gracious Manners zoekt in overleg met de klant naar een nieuwe datum.

 

Gracious Manners behoudt zich het recht voor een activiteit te annuleren, te verplaatsen of een andere docent aan te stellen en zal dit ten laatste 5 dagen op voorhand per email melden. In geval van onvoorziene omstandigheden (zoals ziekte, overlijden familielid, enz. – niet limitatief) kan Gracious Manners een activiteit ten allen tijden annuleren, verplaatsen of een andere docent aanstellen.

 

Bij annulering door Gracious Manners ontvangt de klant een kredietnota voor het gefactureerde bedrag en wordt het eventueel betaalde voorschot volledig teruggestort. 

Bij verplaatsing door Gracious Manners wordt de activiteit naar een andere datum verplaatst in samenspraak met de klant. In het geval geen overeenstemming gevonden wordt over een andere datum, ontvangt de klant eveneens een kredietnota voor het reeds gefactureerde bedrag en wordt het eventueel betaalde voorschot volledig teruggestort.

 

Het annuleren van een activiteit, het uitstellen van een activiteit of het aanstellen van een andere docent kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant.

 

Specifiek voor events gelden de volgende voorwaarden:

Indien de klant zich voor een event heeft ingeschreven, maar toch niet aanwezig kan zijn, dient dit onmiddellijk gemeld via mail (contact@graciousmanners.be). Deze annulering is enkel geldig wanneer de ontvangst ervan bevestigd wordt door Gracious Manners.

 

Bij annulering tot uiterlijk 28 dagen voor het event, worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 28 dagen is er geen terugbetaling. Een klant kan wel een vervanger zoeken, zodat iemand anders zijn/haar plaats kan innemen. Indien de klant niet aanwezig is op het event zonder te verwittigen, gebeurt er sowieso geen terugbetaling.

 

Gracious Manners behoudt zich het recht voor een event te annuleren, te verplaatsen of een andere docent aan te stellen en zal dit ten laatste 1 dag op voorhand telefonisch of per email melden. In geval van onvoorziene omstandigheden (zoals ziekte, overlijden familielid, enz. – niet limitatief) kan Gracious Manners een event ten allen tijden annuleren, verplaatsen of een andere docent aanstellen.

 

Bij annulering door Gracious Manners ontvangt de klant een kredietnota voor het gefactureerde bedrag en wordt het betaalde bedrag volledig teruggestort. 

Indien het event verplaatst wordt door Gracious Manners en de klant binnen de 7 dagen na communicatie van de nieuwe eventdatum via mail meldt niet aanwezig te kunnen zijn (via contact@graciousmanners.be), ontvangt de klant eveneens een kredietnota voor het gefactureerde bedrag en wordt het betaalde bedrag volledig teruggestort.

 

Het annuleren van een event, het uitstellen van een event of het aanstellen van een andere docent kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant.

 

7.    Facturatie & Betaling

De betaling dient te gebeuren 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders op het factuur vermeld. Dit met uitzondering van events waarbij de betaling bij inschrijving dient te gebeuren. De betaling dient te gebeuren op rekeningnummer BE48 9733 7320 6827.

 

Indien de betaling niet op de gestelde vervaldatum volledig werd verricht, worden van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling nalatigheidsinteresten aangerekend van 5% op het nog openstaande bedrag. Dit wordt aangevuld met een administratiekost van 25 euro.

 

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten gemaakt voor de invordering van een openstaande schuld, zijn ten laste van de schuldenaar als de schuldenaar in het ongelijk wordt gesteld. 

 

8.     Klachten

Klachten dienen zo snel als mogelijk en uiterlijk één week na de activiteit per email of aangetekend schrijven aan Gracious Manners worden gemeld. Er zal al het mogelijke aan gedaan worden deze te verhelpen of een oplossing te vinden.

 

Het indienen van een klacht ontslaat de klant echter niet van de betalingsverplichting.

 

9.     Aansprakelijkheid

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de verbintenissen van Gracious Manners inspannings- en geen resultaatsverbintenissen. Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, is Gracious Manners slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar opzettelijke of zware fout of door bedrog. Voor overige fouten is Gracious Manners niet aansprakelijk.

 

Ingeval Gracious Manners aansprakelijk zou zijn voor enigerlei schade, is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de klant. Gracious Manners is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 

Indien er tijdens een activiteit schade wordt toegebracht door de klant, kan Gracious Manners de kosten hiervan in rekening brengen en verhalen op de klant.

 

10.     Privacy

Gracious Manners heeft het recht de persoonsgegevens van de klant bij te houden, maar verbindt er zicht toe deze gegevens geheim te houden en niet door te geven aan derden zonder toestemming van de klant zelf. Indien een activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met een andere partij en dit duidelijk gecommuniceerd is, kan het e-mailadres gedeeld worden met deze partij enkel en alleen voor (praktische) communicatie in het kader van deze activiteit.

Het e-mailadres kan door Gracious Manners gebruikt worden voor communicatie over toekomstige activiteiten. 

 

De klant kan steeds de persoonsgegevens opvragen.

 

Klanten verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van andere personen aanwezig tijdens de activiteit ontvangen en waarvan zij het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

 

Foto’s mogen zowel door de klanten als Gracious Manners gemaakt worden tijdens een activiteit. 

Foto’s waarop mensen herkenbaar staan afgebeeld mogen door de klant zonder voorafgaandelijke toestemming niet publiek worden gemaakt. 

Door deel te nemen aan de activiteit of het event, geeft de klant toestemming dat Gracious Manners foto’s waar men onherkenbaar opstaat, publiek worden gemaakt (website, sociale media – niet limitatief).

 

11. Auteursrechten & Copyright

Op alle teksten, foto’s en beelden vertoond op de website en sociale media (Facebook, Instagram, Linkedin – niet limitatief) is copyright van toepassing.

 

Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Gracious Manners.

 

Al het materiaal en documentatie getoond of ontvangen tijdens de activiteit, is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder toestemming van Gracious Manners.

 

12. Afstand van recht

Het niet of laattijdig uitoefenen van een recht dat uit de algemene of bijzondere voorwaarden voortvloeit, zal niet beschouwd worden als een afstand van recht. Het niet of gedeeltelijk uitoefenen van een recht staat geen latere uitoefening in de weg van dat recht of van elk ander recht dat uit de algemene of bijzondere voorwaarden voortvloeit.

 

13. Toepasselijk recht

Indien minnelijke geschillenoplossing niet mogelijk blijkt, zijn de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.